Instytut Energii oferuje wsparcie projektowe dla wszystkich oferowanych rozwiązań technologicznych. Eksperci firmy Instytut Energii posiadają doświadczenie w zakresie:

  • budową i optymalizacją bioreaktorów recyrkulowanych,
  • rozruchem i optymalizacją procesów biologicznej stabilizacji i biosuszenia odpadów,
  • analizy składu i wykorzystania biogazu,
  • analizy właściwości odpadów,
  • wydawania opinii, wniosków, ekspertyz dotyczących: oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów,
  • opracowywania projektów technicznych, technologicznych oraz wdrażania procesów:
     
    • mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
    • biosuszenia odpadów,
    • biostabilizacji odpadów,
    • suszenia odpadów,
    • unieszkodliwiania ścieków i odcieków,
    • pirolizy odpadów,
    • spalania odpadów,
    • gazyfikacji odpadów,
    • reaktory tunelowe w technologii równoważnej do technologii Hantsch.