Aktualne oferty

W związku z realizacją projektu pt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze badania i oceny technologii i metod odzysku materiałów, surowców, energii w procesach biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów” realizowany w ramach Ośi priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert na: Zakup urządzeń do spawania

Archiwum ofert

W związku z realizacją projektu pt: „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej technologii przetwarzania osadów ściekowych poprawiającej efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków” realizowany w ramach poddziałania 1.2.1. „Działalność B+R Przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na:
Materiały do wykonania modeli i prototypów

W związku z realizacją projektu pt: „Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu” realizowany w ramach Osi priorytetowej Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, zapraszamy do składania ofert na:
Zakup elementów do modernizacji istniejącego biofiltra poziomego.

„W związku z realizacją projektu pt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze badania i oceny technologii i metod odzysku materiałów, surowców, energii w procesach biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów” realizowany w ramach: Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert na:
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

„W związku z realizacją projektu pt: „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej technologii przetwarzania osadów ściekowych poprawiającej efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków” realizowany w ramach poddziałania 1.2.1. „Działalność B+R Przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na:
Stacja robocza do symulacji numerycznych.

Harmonogram postępowania:
Dnia 27.06.2019 r. – zaproszenie do składania ofert;
Dnia 04.07.2019 r. godzina 14:00 – data zakończenia składania ofert;
Dnia 04.07.2019 r. godzina 14:15 – otwarcie ofert;
Dnia 05.07.2019 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

„W związku z realizacją projektu pt: „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej technologii przetwarzania osadów ściekowych poprawiającej efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków” realizowany w ramach poddziałania 1.2.1. „Działalność B+R Przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na:
usługę badawczą – Kupno usług B+R wykonywanych na podstawie umowy – Przeprowadzenie badań w zakresie bilansu energetycznego instalacji do odzysku ciepła.

Harmonogram postępowania:
Dnia 13.05.2019 r. – zaproszenie do składania ofert;
Dnia 20.05.2019 r. godzina 14:00 – data zakończenia składania ofert;
Dnia 20.05.2019 r. godzina 14:15 – otwarcie ofert;
Dnia 21.05.2019 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.