Biofiltr

CBR

 

Prace badawcze technologia zgazowania

TechRol – BIOSTRATEG II 

 

 

Eksploatacja systemu biostabilizacji odpadów komunalnych ANABIOREC™

Instytut Energii na zlecenie firmy Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. prowadzi bieżącą eksploatację systemu recyrkulacji odcieków w bioreaktorze ANABIOREC™ w Kosinach Bartosowych, w ramach której prowadzony jest monitoring bilansu odcieków recyrkulowanych, monitoring właściwości odcieków i efektywności podczyszczania, monitoring właściwości generowanego biogazu.

[/one_half]

Badania szybkości stabilizacji podsitowej frakcji odpadów komunalnych

Na zlecenie firmy Ekopartner-Lubin Sp. z o.o. Instytut energii przeprowadził proces badawczy mający na celu sprawdzenie efektywności instalacji biologicznego przetwarzania podsitowej frakcji odpadów komunalnych opartej o technologię tlenowej biostabilizacji w rękawach foliowych. Zlecone analizy obejmowały preparatykę próbek, określenie składu morfologicznego wsadu do reaktora, pomiar suchej masy, pomiar substancji lotnych, analizę aktywności respirometrycznej AT4 odpadów po procesie.

Badania właściwości biogazu

Na zlecenie Politechniki Wrocławskiej Instytut Energii wykonał pobór 30 próbek biogazu z 5 instalacji (czynne składowisko odpadów, zamknięte składowisko odpadów, biogazownia rolnicza, zamknięta komora fermentacji osadu ściekowego, system stabilizacji odpadów ANABIOREC™) i analizę właściwości biogazu w zakresie: CO₂, CH₄, O₂, H₂S, NH₃, zawartość siloksanów, w tym: TMS, MOH, L2, D3, L3, D4, L4, D5.

Badania właściwości preRDF

Na zlecenie pięciu podmiotów gospodarczych: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o., Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o., Instytut Energii wykonał badania odpadu o kodzie 191210 wytwarzanego w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Badaniom poddano 23 próbki odpadu w następującym zakresie: wagowy skład morfologiczny, wilgotność ogólna, straty przy prażeniu, ciepło spalania, wartość opałowa oraz zawartość materii organicznej biologicznie rozkładalnej metodą selektywnego rozpuszczania.

Badania zmiany masy odpadów w trakcie magazynowania

Na zlecenie firmy Zakład Usług Komunalnych USKOM z Mławy Instytut Energii wykonał badania zmian masy magazynowanych odpadów komunalnych w formie sprasowanej w okresie 12 miesięcy. Celem realizowanych badań było wykazanie występowania zjawiska utraty masy odpadów w formie sprasowanej w kostkach w trakcie ich magazynowania oraz określenie szybkości utraty masy

Badania właściwości biomasy z procesu MCP

Na zlecenie firmy Bioelectra Group S.A. Instytut energii przeprowadził badania właściowści próbek biomasy wytwarzanej w wyniku Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania odpadów komunalnych w instalacji firmy Bioelektra zlokalizowanej w miejscowości Różanki gm. Susz. Celem pracy jest analiza właściwości fizyczno-chemicznych biomasy wytwarzanej w instalacji Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania odpadów komunalnych z określeniem potencjalnych kierunków zagospodarowania.

Badania danych statystycznych UWM

Instytut Energii, na zlecenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykonuje badania pt. „Zaawansowanych analizy statystyczne z uzyskanych danych liczbowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

 

TechRol – BIOSTRATEG II

Instytut Energii Sp z o.o. jest konsorcjantem w projekcie Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
Głównym celem projektu TechRol jest opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
.