Instytut Energii oferuje wsparcie projektowe dla wszystkich oferowanych rozwiązań technologicznych. Eksperci firmy Instytut Energii posiadają doświadczenie w zakresie:

 • budową i optymalizacją bioreaktorów recyrkulowanych,
 • rozruchem i optymalizacją procesów biologicznej stabilizacji i biosuszenia odpadów,
 • analizy składu i wykorzystania biogazu,
 • analizy właściwości odpadów,
 • wydawania opinii, wniosków, ekspertyz dotyczących: oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów,
 • opracowywania projektów technicznych, technologicznych oraz wdrażania procesów:
   
  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
  • biosuszenia odpadów,
  • biostabilizacji odpadów,
  • suszenia odpadów,
  • unieszkodliwiania ścieków i odcieków,
  • pirolizy odpadów,
  • spalania odpadów,
  • gazyfikacji odpadów,
  • reaktory tunelowe w technologii równoważnej do technologii Hantsch.