„W związku z realizacją projektu pt: „Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej technologii przetwarzania osadów ściekowych poprawiającej efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków” realizowany w ramach poddziałania 1.2.1. „Działalność B+R Przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na:
usługę badawczą – Kupno usług B+R wykonywanych na podstawie umowy – Przeprowadzenie badań w zakresie bilansu energetycznego instalacji do odzysku ciepła.

Harmonogram postępowania:
Dnia 13.05.2019 r. – zaproszenie do składania ofert;
Dnia 20.05.2019 r. godzina 14:00 – data zakończenia składania ofert;
Dnia 20.05.2019 r. godzina 14:15 – otwarcie ofert;
Dnia 21.05.2019 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.